Jaarverslag Stichting Portable Collective 2018

Inhoudsopgave Over stichting Portable Collective  Activiteiten Portable Collective  Toekomst  Bestuurssamenstelling Toelichting activiteiten Portable Collective Conclusies Algemene informatie over Stichting Portable Collective  Stichting Portable Collective is opgericht in januari 2011. De stichting wordt ondersteund door een groot netwerk van vrijwilligers die helpen met aanvragen, planning, begroting en productie. Ellen Endhoven is de oprichtster van de stichting. Zij is organisator van de projecten van Portable Collective in opdracht van het bestuur  Op 11 september 2018 zijn de statuten aangepast. In oktober 2018 verleende de Belastingdienst Stichting Portable Collective de ANBI status. De stichting heeft tot doel: Het organiseren, voor een zo breed mogelijk publiek, van vrij toegankelijke, culturele evenementen op historische plekken. De geschiedenis van deze locaties wordt door professionele hedendaagse kunstuitingen tot leven gewekt. Daarnaast hebben de festivals tot doel om het sociaal-, maatschappelijk-, historisch-, economisch- en ecologisch bewustzijn te vergroten door middel van voorlichting, interactie en educatie. PC tracht dit te bereiken door te kiezen voor een gevarieerde programmering met: voorstellingen, workshops, muziekoptredens, performances, exposities, verhalenvertellers, filmvertoningen, voordrachten en alles dat er toe kan bijdragen om een feestelijke, verbindende en een voor de locatie relevante inhoudelijke sfeer te creëren. De evenementen zijn met nadruk bedoeld voor mensen van elke  afkomst en leeftijd. Daarnaast wil de organisatie binnen de formule broedplaats zijn voor nieuw talent en initiatieven en op verzoek participeren in kleine publieksevenementen die een algemeen nut beogen. Onze missie is  verbindingen maken tussen cultuurvormen. En zo uiteenlopende doelgroepen kennis en  laten maken met erfgoed, (podium)kunst, cultuur en elkaar. Dit doen wij met wisselende kunstenaars, muzikanten, theatermakers, dansers dichters en docenten die zich voor één of meerdere projecten zich...

Financieel jaarverslag 2018

Balans per 31-12-2018 (in euro’s) 12/31/18 12/31/17 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa  Inventaris Computers en aanverwanten 0 0 VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen Kas 9 Bankrekening 10382 1537 TOTAAL 10391 1537 PASSIVA expoitatiereserve 391 1537 Kortlopende schulden 10000 0 Omzetbelasting TOTAAL 10391 1537 Winst- en verliesrekening 2018 2018 2017 Opbrengsten 0 67 Kosten 1129 1120 Financiele baten/lasten 0 0 Resultaat -1129 -1053 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2018 Kosten Arbeidskosten Reiskosten vrijwilligersvergoedingen Afschrijving Huisvesting Organisatie kantoorbenodigdheden 396 20 bankkosten 16 0 onderhoud website 107 107 vergaderkosten 79 70 computerkosten 405 notariskosten 508 0 overige org. kosten 23 0 Activiteitskosten Vrouwenverwendag 0 303 Kijk ons is PM PM Toffe tekeningen expositie PM PM Overige uitgaven 0 215 Totaal 1129...

Jaarverslag Stichting Portable Collective 2017

 Inhoudsopgave Over stichting Portable Collective  Activiteiten Portable Collective  Toekomst  Bestuurssamenstelling Toelichting activiteiten Portable Collective Conclusies Algemene informatie over Stichting Portable Collective  Stichting Portable Collective is opgericht in januari 2011. De stichting wordt ondersteund door een groot netwerk van vrijwilligers die helpen met aanvragen, planning, begroting en productie. Ellen Endhoven is de oprichtster van de stichting.  De stichting heeft tot doel Het organiseren van festivals en andere activiteiten op het gebied van cultuur, kunst, milieu, sport en overige activiteiten. Het ontplooien en stimuleren van activiteiten op het gebied van communicatie, cultuur, scholing, milieu, muziek en film.  De stichting tracht dit doel te bereiken door zie de statuten.  Onze missie is  verbindingen maken tussen cultuurvormen. En zo uiteenlopende doelgroepen kennis en  laten maken met erfgoed, (podium)kunst, cultuur en elkaar. Dit doen wij met wisselende kunstenaars, muzikanten, theatermakers, dansers dichters en docenten die zich voor één of meerdere projecten zich verbinden met het collectief. Portable Collective zet zich tevens in voor maatschappelijke projecten met kunst en cultuur.  De stichting heeft geen eigen vermogen en zoekt per project financiering d.m.v. fondsenwerving, subsidieaanvragen en sponsoring. Er kunnen momenteel geen mensen in dienst genomen worden ter voorbereiding van projecten. Het bestuur en vrijwillige krachten hebben daardoor een belangrijke, ondersteunende rol in de organisatie. Activiteiten  Portable Collective heeft in  2017 de volgende activiteiten georganiseerd. Schilderworkshops voor dak- en thuisloze vrouwen tijdens Haagsche Vrouwenverwendag. We participeren ook in de organisatie van deze dag. De expositie “Kijk ons is” in theater de Vaillant om aandacht te vragen voor het toenemende aantal vrouwen (en kinderen) in de dak- en thuisloze opvang in Den Haag 2017 Toffe Tekeningen Expositie, Den...

Financieel jaarverslag 2017

  Balans per 31-12-2017 (in euro’s) 31-12-2017 31-12-2016 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Computers en aanverwanten 0 0 VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen Bankrekening 1537 2534 TOTAAL 1537 2534 PASSIVA Eigen vermogen 1537 2534 Kortlopende schulden  0 0 Omzetbelasting TOTAAL 1537 2534 Winst- en verliesrekening 2017 2017 2016 Opbrengsten 67 0 Kosten 1120 457 Financiele baten/lasten 0 0 Resultaat -1053 -457 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017 Kosten Arbeidskosten Reiskosten vrijwilligersvergoedingen Afschrijving Huisvesting Organisatie kantoorbenodigdheden 20 Bankkosten 0 100 onderhoud website 107 107 vergaderkosten 70 0 Computerkosten 425 0 Activiteitskosten Vrouwenverwendag 303 250 Kijk ons is PM PM Toffe tekeningen expositie PM PM Overige uitgaven 215 0 Totaal 1120 457...