Financieel jaarverslag 2017

 

Balans per 31-12-2017 (in euro’s)
31-12-2017 31-12-2016
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris
Computers en aanverwanten 0 0
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
Bankrekening 1537 2534
TOTAAL 1537 2534
PASSIVA
Eigen vermogen 1537 2534
Kortlopende schulden  0 0
Omzetbelasting
TOTAAL 1537 2534
Winst- en verliesrekening 2017 2017 2016
Opbrengsten 67 0
Kosten 1120 457
Financiele baten/lasten 0 0
Resultaat -1053 -457
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017
Kosten
Arbeidskosten
Reiskosten
vrijwilligersvergoedingen
Afschrijving
Huisvesting
Organisatie
kantoorbenodigdheden 20
Bankkosten 0 100
onderhoud website 107 107
vergaderkosten 70 0
Computerkosten 425 0
Activiteitskosten
Vrouwenverwendag 303 250
Kijk ons is PM PM
Toffe tekeningen expositie PM PM
Overige uitgaven 215 0
Totaal 1120 457

 

Share This