Financieel jaarverslag 2018

Balans per 31-12-2018 (in euro’s)

12/31/18

12/31/17

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 
Inventaris
Computers en aanverwanten

0

0

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
Kas

9

Bankrekening

10382

1537

TOTAAL

10391

1537

PASSIVA
expoitatiereserve

391

1537

Kortlopende schulden

10000

0

Omzetbelasting
TOTAAL

10391

1537

Winst- en verliesrekening 2018

2018

2017

Opbrengsten

0

67

Kosten

1129

1120

Financiele baten/lasten

0

0

Resultaat

-1129

-1053

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2018
Kosten
Arbeidskosten

Reiskosten

vrijwilligersvergoedingen

Afschrijving
Huisvesting
Organisatie

kantoorbenodigdheden

396

20

bankkosten

16

0

onderhoud website

107

107

vergaderkosten

79

70

computerkosten

405

notariskosten

508

0

overige org. kosten

23

0

Activiteitskosten

Vrouwenverwendag

0

303

Kijk ons is

PM

PM

Toffe tekeningen expositie

PM

PM

Overige uitgaven

0

215

Totaal

1129

1120

Share This