Jaarverslag Stichting Portable Collective 2018

Inhoudsopgave

  • Over stichting Portable Collective 
  • Activiteiten Portable Collective 
  • Toekomst 
  • Bestuurssamenstelling
  • Toelichting activiteiten Portable Collective
  • Conclusies

Algemene informatie over Stichting Portable Collective 

Stichting Portable Collective is opgericht in januari 2011. De stichting wordt ondersteund door een groot netwerk van vrijwilligers die helpen met aanvragen, planning, begroting en productie. Ellen Endhoven is de oprichtster van de stichting. Zij is organisator van de projecten van Portable Collective in opdracht van het bestuur 

Op 11 september 2018 zijn de statuten aangepast. In oktober 2018 verleende de Belastingdienst Stichting Portable Collective de ANBI status.

De stichting heeft tot doel:

  1. Het organiseren, voor een zo breed mogelijk publiek, van vrij toegankelijke, culturele evenementen op historische plekken. De geschiedenis van deze locaties wordt door professionele hedendaagse kunstuitingen tot leven gewekt. Daarnaast hebben de festivals tot doel om het sociaal-, maatschappelijk-, historisch-, economisch- en ecologisch bewustzijn te vergroten door middel van voorlichting, interactie en educatie.
  1. PC tracht dit te bereiken door te kiezen voor een gevarieerde programmering met: voorstellingen, workshops, muziekoptredens, performances, exposities, verhalenvertellers, filmvertoningen, voordrachten en alles dat er toe kan bijdragen om een feestelijke, verbindende en een voor de locatie relevante inhoudelijke sfeer te creëren. De evenementen zijn met nadruk bedoeld voor mensen van elke  afkomst en leeftijd.

Daarnaast wil de organisatie binnen de formule broedplaats zijn voor nieuw talent en initiatieven en op verzoek participeren in kleine publieksevenementen die een algemeen nut beogen.

Onze missie is  verbindingen maken tussen cultuurvormen. En zo uiteenlopende doelgroepen kennis en  laten maken met erfgoed, (podium)kunst, cultuur en elkaar. Dit doen wij met wisselende kunstenaars, muzikanten, theatermakers, dansers dichters en docenten die zich voor één of meerdere projecten zich verbinden met het collectief. Portable Collective zet zich tevens in voor maatschappelijke projecten met kunst en cultuur. 

De stichting heeft geen eigen vermogen en zoekt per project financiering d.m.v. fondsenwerving, subsidieaanvragen en sponsoring. Er kunnen momenteel geen mensen in dienst genomen worden ter voorbereiding van projecten. Het bestuur en vrijwillige krachten hebben daardoor een belangrijke, ondersteunende rol in de organisatie.

Activiteiten 

Portable Collective heeft in  2018 de volgende activiteiten georganiseerd.

  • Voorbereidingen voor nieuw cultureel havenfestival in Den Haag, Naar de Bierkaai.
  • Schilderworkshops voor dak- en thuisloze vrouwen tijdens Haagsche Vrouwenverwendag. We participeren ook in de organisatie van deze dag.

De activiteiten worden toegelicht op bladzijde 4. Voor meer foto’s verwijzen we naar www.portablecollective.com of onze facebookpagina

Toekomst

Medio 2017 is begonnen met de organisatie van een nieuw Haags festival, Naar de Bierkaai. Ondanks financiële toezeggingen vanuit o.a. de gemeente Den haag, bleek dit niet toereikend te zijn om de piloteditie van de grond te krijgen. 

Momenteel vinden er gesprekken met de gemeente en fondsen. Enerzijds om; meer draagvlak voor dit nieuwe festival te creëren, anderzijds de behoeftes van deze partijen nog beter in kaart te brengen. Medio maart 2019 wordt samen met het bestuur besloten of ‘Naar de Bierkaai’ voldoende levensvatbaar is om de organisatie voor een editie in 2020 weer op te pakken.

Ondertussen wordt gezocht naar versterking in de organisatie. Naast de ondersteuning van vrijwilligers is een vast team noodzakelijk om de projecten van de stichting professioneel te leiden.

Om Portable Collective meer zichtbaar te maken onderzoeken we de mogelijkheden om letterlijk portable te worden met ons collectief. Stichting Portable Collective ziet verbindingen maken tussen cultuurvormen en verschillende doelgroepen als middel. Hierdoor kunnen wij met onze projecten participeren tijdens andere (straat)festivals en activiteiten. Bijvoorbeeld met een caravan met uitklapbaar podium en decor kunnen wij enerzijds onze (podium) kunstenaars presenteren, anderzijds de bezoeker kennis laten maken met voor hem haar onbekende cultuurvormen en elkaar. Als wij in een uitvoerende rol kunnen bijdragen aan andere evenementen of feesten zouden we hiermee de basiskosten van de stichting kunnen dekken en daardoor financieel minder afhankelijk worden van subsidieaanvragen. 

Via Welzijn Centrum hebben we een aantal aanvragen binnen gekregen voor kunstprojecten in het centrum van Den Haag. We onderzoeken of we hier ons collectief voor kunnen inzetten. En met de opbrengsten de basiskosten van de stichting kunnen dekken

Daarnaast wil stichting Portable Collective 1x per jaar een eigen evenement organiseren waarvoor subsidie wordt aangevraagd en sponsoren gezocht worden.

Ook wordt er gekeken of stichting Portable Collective hun kunstenaars en achterban lid kunnen maken. D.m.v. een kleine financiële bijdrage kunnen we investeren in materiaal en ruimte. Maar hebben we ook ons netwerk beter in kaart voor een nieuwsbrief, vrijwilligerswerk of promotie.

Bestuurssamenstelling en wijziging met data:

Bestuursleden tot februari 2018;

Voorzitter: dhr. S. Hijdra 

Secretaris: dhr B. Smeels 

Penningmeester: dhr. P.van Osselen 

Algemeen lid: mw.M.Stein

Volmacht: mw. E.M.A.Endhoven

Bestuurswissel per 15 februari 2018

Voorzitter: dhr. A.J.O van Kooij 

Secretaris: Mw. M.F. Plevier 

Penningmeester: dhr. G.F.M. Luiten 

Algemeen lid: mw.M. Stein

Bestuurswissel per 29 oktober 2018

Voorzitter: dhr. A.J.O van der Kooij 

Secretaris: Mw. M.F. Plevier 

Penningmeester: dhr. G.F.M. Luiten 

Toelichting activiteiten Stichting Portable Collective jaargang 2018

Vrouwenverwendag 8 maart 2018

Portable Collective heeft zich voor het negende jaar ingezet als onderdeel van de vrouwenverwendag in Den Haag. Op deze bijzondere dag zet de Kesslerstichting  met hulp van Haagsche onderneemsters dak- en thuisloze vrouwen in het zonnetje. Dit gebeurt op een (geheime) centrale plek waar de vrouwen haar- en gezichtsbehandeling krijgen aangeboden, een pedicure, gratis kleding en een heerlijke lunch. Een ware make over, zowel fysiek als mentaal.

Stichting Portable Collective heeft deze dag ondersteund door gratis workshops en materiaal aan te bieden. Daarnaast is Ellen Endhoven namens de stichting betrokken bij de organisatie.

 pastedGraphic_1.png 

Cultureel havenfestival Naar de Bierkaai

Portable Collective heeft zich in 2018 ingezet om een piloteditie van Naar de Bierkaai van de grond te krijgen. Dit culturele havenfestival zou in eerste instantie in het laatste weekend van september 2018 plaats vinden aan de Dunne Bierkade te Den Haag. De doelstelling van Naar de Bierkaai is bewoners, expats en toeristen bekend maken met onze Haagse grachtengeschiedenis en tegelijkertijd elkaar en de hedendaagse Haagse kunst en cultuur te ontdekken.

Door een origineel eigentijds kunst- en cultuur programma op, rond en over het water – vertellen we samen met de inwoners van Den Haag de verhalen van de Haagse bierhaven en zijn (beroemde) bewoners. Verbeelding wordt ingezet om buurtbewoners, expats en stadsbewoners onze Haagse herkomst te laten ontdekken en zichzelf cultureel te ontwikkelen en plezier te beleven aan een uniek en onderbelicht deel van de stad. 

 Kernwaarden: Kwaliteit, Haags, publieksgericht, toegankelijk, verbindend

Kwaliteit: Inhoud van het programma

Haags: Bewust maken van de Haagse                      grachtengeschiedenis.

Samenwerking met bijna uitsluitend Haagse bedrijven, (podium)kunstenaars en de buurt

Publieksgericht: Brede programmering en participatie van bezoekers

Toegankelijk: Gratis, tweetalig, uitleg programmering in boekje, betrekken buurt.

Verbindend: Geschiedenis, kunst en cultuur vormen, bezoekers onderling 

Organisator Ellen Endhoven heeft in samenwerking met een aantal vrijwilligers subsidieaanvragen en veiligheidsplan geschreven, vergunning aangevraagd, programma gemaakt, gesprekken gevoerd met de buurt en de ondernemers op de kade, sponsorbrieven geschreven.  

 In april 2018 bleek dat een aantal belangrijke subsidieaanvragen niet toegekend waren. Daarom hebben we besloten alle nog lopende aanvragen in te trekken en het festival een jaar te verschuiven. Op deze manier hadden we meer tijd om de begroting aan te passen, financiering te vinden en onze plannen bij te schaven. 

 Naar de Bierkaai is verschoven naar het weekend van 12 en 13 april 2019. In januari is, in overeenstemming met het bestuur, besloten Naar de Bierkaai 2019 niet door te laten gaan. Het financieel risico was te hoog. Tegelijkertijd zou er te veel van de organisatie en netwerk gevraagd worden om het tot een jaarlijks terugkerend project te maken.

Conclusie

Een nieuw festival opzetten in Den Haagkost veel tijd en energie. 

 Omdat Naar de Bierkaai een festival door voor en over Den Haag is moeten we onze aanvragen tot deze regio beperken. Landelijke fondsen kunnen we niet aanschrijven, omdat we geen landelijk bereik hebben. Bij fondsen via de gemeente mogen we in totaal maximaal 30% van de totale begroting aanvragen. Fonds 1818 heeft aangegeven dat we een beperkt bedrag kunnen aanvragen omdat wij niet geheel aansluiten bij hun maatschappelijke doelstelling. We hebben nog een paar gesprekken te gaan, maar vrezen dat we aan ons plafond zitten qua inkomsten via subsidie. 

Omdat Stichting Portable Collective zoveel aspecten behelst; historie, maatschappelijk, duurzaamheid, kunst en verbindingen maken, vinden fondsen ons lastig te plaatsen. Daarom zijn we aan het kijken hoe we onze stichting beter op de kaart kunnen zetten en hoe we kunnen laten zien waarin het Portable Collective zich in onderscheid. ( zie hoofdstuk toekomst)

Het netwerk is enorm gegroeid het afgelopen jaar. We zijn aangesloten bij platform voor grote en kleine festivals, hebben intensiever contact met de culturele instellingen en Welzijn Den Haag.

Voor 2019 willen de opgedane kennis en contacten inzetten om  stichting Portable Collective te laten ontwikkelen naar een meer professionele organisatie.

Den Haag, 14 februari 2019

Stichting Portable Collective

Bierstraat 23 A

2512 AC Den Haag

T: 06 11618100

NL02SNSB0706096878

E: portablecollective@gmail.com

www.portablecollective.com   

KvK 51942305 

Share This